500 MW VANNKRAFTVERK SKAL BYGGES I KROATIA

I Kroatia er KMF NOR i kontakt med et lokalt selskap som skal bygge et vannkraftverk med hele 500 MW effekt - eller 4 TW/h kraft produsert per år. Alle tillatelser for utvikling er gitt og alt er klargjort til byggestart. Selskapet ønsker nå tilbud på alt av teknisk utstyr som trengs, samt økonomisk bistand.

Innsjøen Peruća i Google Maps

Selve kraftverket er tegnet etter vanlige prinsipper. Vann ledes gjennom rør fra et høyere liggende basseng til underliggende kraftturbiner. I tillegg til det naturlige vanntilsiget til bassenget, er planen å øke vann-tilførselen ved å pumpe vann opp fra den store innsjøen Peruća som vannet fra turbinene slippes ut i. Energien til å drive pumpene skal i vesentlig grad hentes fra et planlagt, flytende solkraftverk som vil dekke store arealer av innsjøen. Resterende kraftbehov til pumpene, tas fra lokale vindkraftverk.

All produsert strøm kan selvfølgelig sendes rett ut på kraft-kablene, men det arbeides nå med en plan om å benytte mesteparten av kraften (75 %) til hydrogenproduksjon fra et elektrolyse-anlegg som da må bygges nær kraftverket. Med et slikt grep, vil man kunne garantere 100 % grønn energi til sluttbruker. Hydrogenet bør derfor kjøres rett inn i det eksisterende, europeiske gassrørnettet.

Faktum er at EU i 2020 har satt av 750 milliarder euro til fornybare prosjekter - hvorav 3/4 av midlene er øremerket til hydrogen-relatert infrastruktur og teknologi. Midlene skal fordeles over en 10-årsperiode. Innen 2050 har EU planlagt å bevilge så mye som 7.000 milliarder euro til et fremtidig hydrogenregime.